فاضل نظری:چشمت به چشم ما و دلت پیش دیگری است

فاضل نظری:چشمت به چشم ما و دلت پیش دیگری است

( فاضل نظری )
چشمت به چشم ما و دلت پیش دیگری است

جای گلایه نیست ! کــه این رسم دلبری است

هر کس گذشت از نظرت در دلت نشست

تنهـــا گنـــاه آینـــه هـــا زود باوری است

مهرت به خلق بیشتر از جور بر من است

سهـــم برابر همگان ، نابرابری است

دشنام یا دعای تو در حق من یکی است

ای آفتاب هرچـــه کنـی ذره پروری است

ساحــل جــواب سرزنش مـــوج را نداد

گاهی فقط سکوت جواب سبکسری است

فاضل نظری