از تک و پاتکت نمی ترسم ، بارها گفته ام که می ترسم
جنگ

از تک و پاتکت نمی ترسم ، بارها گفته ام که می ترسم

شایعاتی رسیده از جبهه ـ از دهان ِ لب ِ سخن چینت

نقشه ی ضد حمله ای دارد ، مثل اینکه لبِ دهن بینت

پیش از این هم صراحتاگفتم ـ محض آگاهی ات ـ کمین نزنی

عــــاقبت در کــمینت افتـــادم پشت ِ پرچیـن ِ چین و ماچینت

عرض کردم دوباره طرحـــــی را بـــــر اساس ِ تفاهـــم ِبین ِ

عرض ِ اندام و طول ِ دستانم ، طول ِ اندام و عرض ِ پاچینت

امر پیراهنت اگــر باشد ، دست بــــر سینه خدمتت برسم

جان ِ چشم ِ تفنگ بر دوشت ، جان رقاصه های سیمینت

مخلصت گفته کتبا و رسما "خدمتت" توبه نامه هایش را

از طـــریق اشاره ، تلویحا بعد از آن حمله های سنگینت

از تک و پاتکت نمی ترسم ، بارها گفته ام که می ترسم :

از لب ِ حقـــه باز ِ دل گیرت ، از دل ِ ناکس ِ دهــــن بینت*

سازمان ملل کجایــــی تو تا بدانــــــی کـــــه بــــــی اثر مانده

الغرض :خطبه های منشورت ، فی المثل :نامه های رنگینت

راستی ! رسما و شفاها هم ، گفته ام بارها وُ می گویم :

از گلوله خوشــــم نمی آید ، بوسه می خواهم از تبرزینت

پیام سیستانی

 

جنگ

جنگ