گروس عبدالملکیان

گروس عبدالملکیان

دختران شهر
به روستا فکر می کنند
دختران روستا
در آرزوی شهر می میرند
مردان کوچک
به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند
مردان بزرگ
در آرزوی آرامش مردان کوچک
می میرند
کدام پل
در کجای جهان
شکسته است
که هیچکس به خانه اش نمی رسد
.

گروس عبدالملکیان


محمد علی سپانلو

محمد علی سپانلو

در دست چپ ستاره

در دست راستش قلمی

ژالیزیانا ملکه ای دارد

اگر قلم را به من بدهد می توانم

ستاره را بسرایم

تا آسمان ترانه ی انسان شود

اگر ستاره را به من بدهد

جوهر درخشانی برای قلم اختراع خواهم کرد

اگر قلم ، اگر ستاره را به من می بخشید

آسمان تازه ای می نوشتم

برای ملتی که ملکه یکی از آن هاست

برای ملکه هایی که یک ملت اند

محمد علی سپانلو


نیما یوشیج

نیما یوشیج

در پیله تا به کی بر خویشتن تنی
پرسیـد کـرم را مـرغ از فروتنی

تا چنـد منـزوی در کـنج خلـوتی
دربسـته تا به کی در محبس تنی

در فکر رستنـم ـ پاسخ بداد کرم ـ
خلوت نشسته ام زین روی منحنی

هم سال های من پروانـگان شدند
جستند از این قفس،گشتند دیدنی

در حبس و خلوتم تا وارهم به مرگ
یا پـــــر بر آورم بهـر پریـــدنی

اینک تو را چه شد کای مرغ خانگی!
کوشش نمی کنی،پری نمی زنی؟

نیما یوشیج


مینا آقازاده- عشق

مینا آقازاده

پاهایم که رو به راه شود،

زخم هایش اگر خوب شود،

دوباره راه می افتم


فریدون مشیری-سحری بود و هنوز،

فریدون مشیری

از دل افروزترین روز جهان،
خاطره ای با من هست،
به شما ارزانی ؛


IMG_200328568203383

با سلام و وقت به خیر

اکنون که شما هنر دوست عزیز در حال مطالعه اثری ادبی در هفت بیت هستید ما نیز بر خود میبالیم

چراکه تمام تلاش تیم هفت بیت بر آن است که وبسایتی درخور شما بزرگان را اداره کنند

لطفا جهت ارسال آثار شعر خود را در یکی از پست های وبسایت هفت بیت به صورت نظر درج کنید تا تیم هفت بیت بعد از مطالعه اثر اقدام به نشر نماید

با سپاس عارف قهرمانزاده